Γιώργος Κομματάς – Συνεντεύξεις

«Μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας φιλόξενη»

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014 17:43
την συνέντευξη πήρε η Τζέ­λα Αλι­πρά­ντη
εβδομαδιαία κυριακάτικη εφημερίδα “Εποχή”

Πώς κρί­νε­τε τη μέ­χρι τώ­ρα δη­μο­τι­κή αρ­χή των Αγ. Αναρ­γύ­ρω­ν- Κα­μα­τε­ρού;
Η δη­μο­τι­κή αρ­χή με­τά α­πό ο­χτώ χρό­νια αλ­λά­ζει κο­στού­μι και γί­νε­ται ξαφ­νι­κά α­νε­ξάρ­τη­τη και στα λό­για α­ντι­μνη­μο­νια­κή. Ξε­χνά τις ευ­θύ­νες που φέ­ρει για την κα­τά­στα­ση στην ο­ποία βρι­σκό­μα­στε σή­με­ρα και πως α­πο­τέ­λε­σε το δε­κα­νί­κι ό­λων αυ­τών των μνη­μο­νια­κών μέ­τρων που πέ­ρα­σαν στο δή­μο. Δεν εί­χε πο­τέ συμ­με­το­χή σε κα­μία διεκ­δί­κη­ση και α­γώ­να για το δή­μο.

Σε α­να­κοί­νω­σή σας λέ­τε ό­τι «δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με τα κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα του δή­μου». Ποια εί­ναι αυ­τά και πώς μπο­ρεί­τε να τα ε­πι­λύ­σε­τε;
Τα κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα του δή­μου εί­ναι πά­ρα πολ­λά. Έχουν σχέ­ση τό­σο με την προ­στα­σία των κοι­νω­νι­κών δι­καιω­μά­των, ό­σο και με την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα. Από την κί­νη­ση μέ­σα στην πό­λη, μέ­χρι τον ι­στό της πό­λης, που εί­ναι ά­ναρ­χος και πα­ρα­με­λη­μέ­νος. Κα­ταρ­χάς, στην το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση έ­χει ε­πι­βλη­θεί οι­κο­νο­μι­κός στραγ­γα­λι­σμός, με προϋπο­λο­γι­σμούς που φτά­νουν να ε­ξυ­πη­ρε­τούν ί­σα ί­σα τις α­νε­λα­στι­κές λει­τουρ­γι­κές δα­πά­νες, με α­να­στο­λή των δη­μό­σιων ε­πεν­δύ­σεων, ε­ξαι­τίας του Καλ­λι­κρά­τη και των μνη­μο­νίων. Αυ­τό θα πρέ­πει να α­να­τρα­πεί, δια­φο­ρε­τι­κά θα αυ­ξά­νο­νται τα κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα των δη­μο­τών. Η πε­ραι­τέ­ρω μείω­ση του προϋπο­λο­γι­σμού θα ο­δη­γή­σει στην ι­διω­τι­κο­ποίη­ση των κοι­νω­νι­κών δο­μών, που ή­δη έ­χουν συρ­ρι­κνω­θεί. Χω­ρίς την αλ­λα­γή της κε­ντρι­κής πο­λι­τι­κής της κυ­βέρ­νη­σης πολ­λά προ­βλή­μα­τα α­πό αυ­τά δεν θα λυ­θούν. Πέ­ρα α­πό ε­κεί ό­μως, η α­νά­πτυ­ξη κι­νη­μά­των αλ­λη­λεγ­γύης μπο­ρεί να προ­στα­τέ­ψει βα­σι­κά δι­καιώ­μα­τα των δη­μο­τών και να δώ­σει προ­σω­ρι­νά λύ­σεις. Από την άλ­λη, χρειά­ζε­ται α­νά­πτυ­ξη κι­νη­μά­των διεκ­δί­κη­σης α­πό την κε­ντρι­κή ε­ξου­σία πό­ρων που έ­χουν στε­ρη­θεί οι δή­μοι ό­λα αυ­τά τα χρό­νια, με δη­μάρ­χους και δη­μο­τι­κούς συμ­βού­λους που θα πρω­το­στα­τούν σε αυ­τά.

Πέ­ρα α­πό την ε­πί­λυ­ση των κα­θη­με­ρι­νών προ­βλη­μά­των, τι άλ­λο πρέ­πει να γί­νει για την α­νά­πτυ­ξη και τη σω­στή λει­τουρ­γία του δή­μου;
Ζού­με σε μια τε­λείως α­φι­λό­ξε­νη πό­λη. Αυ­τό ο­φεί­λε­ται στο γε­γο­νός ό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να δί­κτυ προ­στα­σίας για τους α­να­σφά­λι­στους και τους α­νέρ­γους. Εί­ναι α­φι­λό­ξε­νη για­τί δεν μπο­ρεί να κρα­τή­σει τη νε­ο­λαία της. Τα πο­λι­τι­στι­κά δρώ­με­να ε­ξαν­τλού­νται στις εκ­δη­λώ­σεις α­πό ε­θνι­κο­το­πι­κούς συλ­λό­γους. Εί­ναι α­φι­λό­ξε­νη για τους ε­παγ­γελ­μα­τίες και βιο­τέ­χνες, που έ­χουν κα­τα­στή­μα­τα σε έ­να τε­λείως ε­ρη­μω­μέ­νο κέ­ντρο στους Αγ. Αναρ­γύ­ρους και στο Κα­μα­τε­ρό. Σε κά­θε νε­ρο­πο­ντή κιν­δυ­νεύου­με να πλημ­μυ­ρί­σου­με. Εί­ναι α­φι­λό­ξε­νη για τους κα­τοί­κους που ζουν δί­πλα στην ε­θνι­κή ο­δό λό­γω της η­χορ­ρύ­παν­σης. Δεν έ­χου­με πε­ζό­δρο­μους. Οι κά­τοι­κοι των δυ­τι­κών συ­νοι­κιών α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται σαν πο­λί­τες δεύ­τε­ρης κα­τη­γο­ρίας. Υπάρ­χουν δύο κλει­στοί προ­α­στια­κοί σταθ­μοί του σι­δη­ρο­δρό­μου και δεν έ­χει α­να­πτυ­χθεί μέ­χρι τώ­ρα κα­μία δρά­ση α­πό το δή­μο για τη λει­τουρ­γία τους, που θα ε­ξυ­πη­ρε­τού­σε χι­λιά­δες κα­τοί­κους. Εί­ναι α­φι­λό­ξε­νη για τους Α­ΜΕ­Α που δεν μπο­ρούν να κυ­κλο­φο­ρή­σου­ν… Για να α­ντι­με­τω­πι­στούν αυ­τά πρέ­πει να διεκ­δι­κή­σου­με για την το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση τη θέ­ση που της αρ­μό­ζει.

Για τον ΧΥ­ΤΑ της Φυ­λής τι πι­στεύε­τε ό­τι πρέ­πει να γί­νει;
Ο ΧΥ­ΤΑ της Φυ­λής συ­γκε­ντρώ­νει τα πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πορ­ρίμ­μα­τα, μά­λι­στα τώ­ρα δέ­χε­ται και α­πό την πε­ρι­φέ­ρεια, Ηλεία κτλ. Εί­ναι έ­νας χώ­ρος πά­ρα πο­λύ ε­πι­βα­ρη­μέ­νος και ε­πη­ρεά­ζει ά­με­σα τη ζωή των κα­τοί­κων στο Κα­μα­τε­ρό και στους Αγ. Αναρ­γύ­ρους. Ενώ πα­λαιό­τε­ρα λό­γω αυ­τής της ε­πι­βά­ρυν­σης χο­ρη­γού­νταν κά­ποια α­ντι­σταθ­μι­στι­κά ο­φέ­λη, που θα μπο­ρού­σαν να ση­μαί­νουν χώ­ρους πρα­σί­νου για την προ­στα­σία των κα­τοί­κων, τα τε­λευ­ταία χρό­νια δεν α­πο­δί­δο­νται στο δή­μο ού­τε αυ­τά. Εμείς α­παι­τού­με να α­ντι­με­τω­πι­στεί το ζή­τη­μα των α­πορ­ριμ­μά­των με έ­να σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης που θα βα­σί­ζε­ται σε μι­κρές και ευέ­λι­κτες μο­νά­δες και ό­χι σε με­γα­θή­ρια συλ­λο­γής α­πορ­ριμ­μά­των. Ο ΧΥ­ΤΑ έ­χει φτά­σει σε ση­μείο κο­ρε­σμού, παίρ­νει συ­νέ­χεια πα­ρα­τά­σεις και δεν ξέ­ρω για πό­σο θα α­ντέ­ξει η πε­ριο­χή. Απαι­τού­με την α­πο­μά­κρυν­σή του, κα­μία νέα ε­γκα­τά­στα­ση στη πε­ριο­χή της Φυ­λής. Η αλ­λα­γή στο αυ­το­διοι­κη­τι­κό σκη­νι­κό θα δρο­μο­λο­γή­σει λύ­σεις.

Πώς βλέ­πε­τε τη συ­νέ­νω­ση στο δή­μο Αγ. Αναρ­γύ­ρω­ν- Κα­μα­τε­ρού και πως αυ­τή ε­πη­ρεά­ζει τη διοί­κη­ση του δή­μου;
Η συ­νέ­νω­ση ή­ταν αυ­θαί­ρε­τη. Εί­ναι δύο πε­ριο­χές με δια­φο­ρε­τι­κό ε­πί­πε­δο α­νά­πτυ­ξης, και αυ­τό δεν βοή­θη­σε στην ε­πί­λυ­ση προ­βλη­μά­των. Αντι­θέ­τως, οι μειω­μέ­νες ε­πι­χο­ρη­γή­σεις στον καλ­λι­κρα­τι­κό δή­μο έ­χουν κα­θυ­στε­ρή­σει πά­ρα πο­λύ την α­νά­πτυ­ξη του Κα­μα­τε­ρού σε έρ­γα υ­πο­δο­μής. Δεν ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σε σε τί­πο­τα η συ­νέ­νω­σή τους. Δη­μιουρ­γεί προ­βλή­μα­τα στη διοί­κη­ση του δή­μου, αλ­λά πι­στεύου­με πως με τη συμ­με­το­χή του κό­σμου και τη δη­μιουρ­γία διεκ­δι­κη­τι­κών κι­νη­μά­των θα μπο­ρέ­σου­με να α­να­τρέ­ψου­με την κα­τά­στα­ση.

Στα φαι­νό­με­να ρα­τσι­σμού και φα­σι­σμού πώς μπο­ρεί να α­ντι­δρά­σει ο δή­μος;
Έχουν πα­ρου­σια­στεί και στο δή­μο μας πριν έ­να χρό­νο ε­πι­θέ­σεις σε σπί­τια με­τα­να­στών, κιν­δύ­νευ­σε μά­λι­στα η ζωή τους. Η πα­ρά­τα­ξή μας, ό­πως και άλ­λοι φο­ρείς, α­ντέ­δρα­σε ά­με­σα. Τον τε­λευ­ταίο χρό­νο δεν πα­ρα­τη­ρού­νται τέ­τοια φαι­νό­με­να, αλ­λά η δη­μιουρ­γία α­ντι­ρα­τσι­στι­κού και α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που πρέ­πει να εί­ναι στις προ­τε­ραιό­τη­τες του κά­θε δή­μου. Θα πρέ­πει να σε­βα­στού­με τους με­τα­νά­στες στο δή­μο μας. Αυ­τό ση­μαί­νει προ­στα­σία και δι­καιώ­μα­τα σε σχέ­ση με υ­γειο­νο­μι­κά θέ­μα­τα. Βοή­θεια και εκ­παί­δευ­ση, ώ­στε να μά­θουν τη γλώσ­σα και να ε­ντα­χθούν στον κοι­νω­νι­κό ι­στό, γε­γο­νός που θα διώ­ξει και τις φο­βίες που έ­χουν καλ­λιερ­γη­θεί.

Επι­διώ­κε­τε συ­νερ­γα­σίες και με άλ­λους πο­λι­τι­κούς φο­ρείς και βά­σει ποιων κρι­τη­ρίων;
Σαν πα­ρά­τα­ξη έ­χου­με α­πευ­θύ­νει προ­σκλή­σεις και στο ΚΚΕ και στην Α­ΝΤΑΡ­ΣΥΑ, αλ­λά χω­ρίς α­ντα­πό­κρι­ση μέ­χρι στιγ­μής. Υπάρ­χει δίαυ­λος ε­πι­κοι­νω­νίας βέ­βαια με α­νέ­ντα­χτους, με έ­ντο­νη δρά­ση στο δή­μο και θα συ­μπα­ρα­τα­χθούν μα­ζί μας σε αυ­τή την προ­σπά­θεια. Από ε­κεί και πέ­ρα συ­ζη­τά­με και συ­νερ­γα­ζό­μα­στε με κά­θε συ­μπο­λί­τη μας που θέ­λει να α­να­τρέ­ψει αυ­τή την κα­τά­στα­ση. Επι­διώ­κου­με κοι­νό μέ­τω­πο με ό­σους έ­χουν α­γω­νι­στι­κή διά­θε­ση για την κα­τάρ­γη­ση του Καλ­λι­κρά­τη και των μνη­μο­νίων, και έ­χουν έ­να κα­θα­ρό πα­ρελ­θόν, δεν έ­χουν συ­ντε­λέ­σει, δη­λα­δή, α­πό θέ­σεις ε­ξου­σίας στην τω­ρι­νή κα­τα­στρο­φή.

http://www.epohi.gr/portal/politiki/15798-synentefksi-me-ton-g-kommata-ypopsifio-dimarxo-agion-anargyron-kamateroy

 


 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ηλέκτρα Βισκαδουράκη
Δημοσιογράφος
Εφημερίδα “Η ΑΥΓΗ”

Την ώρα που η απερχόμενη δημοτική αρχή του κ. Σαράντη διατυμπανίζει ότι υπάρχει πλεόνασμα 600.000 ευρώ, ο δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού πλημμυρίζει, καταγγέλλει ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Κομματάς, που παρουσιάζει ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα φέρει περισσότερο πράσινο στην πόλη με ταυτόχρονη αξιοποίηση των υδάτων, ώστε να αρδεύουν το πάρκο Τρίτση και να μην πνίγουν τις γειτονιές.

 

Που οφείλεται η υποβάθμιση της περιοχής σας;

Πάντα η κεντρική κυβέρνηση αντιμετώπιζε τις περιοχές της δυτικής Αττικής σαν να είναι ενός κατώτερου θεού. Δεν έχουν γίνει έργα υποδομής ακόμη και σήμερα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά ή τα συγκοινωνιακά. Η περιοχή μας είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμένη καθώς συνορεύει με τον ΧΥΤΑ της Φυλής, την εθνική οδό και όλα αυτά τα χρόνια οι δήμαρχοι δρούσαν με σκοπό την προσωπική τους προβολή, παρά την επίλυση προβλημάτων. Αρκεί να σας αναφέρω ότι από την διέλευση των απορριμματοφόρων υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Τα τελευταία χρόνια έπαψαν να γίνονται αντισταθμιστικά έργα με αποτέλεσμα η περιοχή του Καματερού να έχει υποβαθμιστεί.

Τι θα μπορούσε να γίνει για να μην πνίγεται η περιοχή σας όταν βρέχει;

Πρόσφατα στο Καματερό δεκάδες σπίτια πλημμύρισαν γιατί δεν υπάρχει μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας από τον ορεινό όγκο του Ποικίλου όρους. Επίσης, τα υπάρχοντα ρέματα ήταν ασυντήρητα με αποτέλεσμα τα νερά να ξεχειλίζουν και να πλημμυρίζουν σπίτια. Στους Αγ. Αναργύρους δεν υπάρχει αγωγός ομβρίων υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προστατευτούν τα σπίτια και οι άνθρωποι, που πλήττονται από τις πλημμύρες. Θα μπορούσαν να υπάρχουν αποταμιευτήρες και τα ύδατα να διοχετεύονται στο πάρκο Τρίτση, ώστε πραγματικά να αποτελέσει ένα κόσμημα για την περιοχή μας και να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στην μόλυνση, που προκαλεί ο ΧΥΤΑ Φυλής. Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ότι ο ΧΥΤΑ πρέπει να κλείσει και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις να λύσουν το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Τα οικονομικά του δήμου σε τι κατάσταση βρίσκονται; Γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα;

Αυτή είναι μια ερώτηση, που θα έπρεπε η απερχόμενη δημοτική αρχή του κ. Σαράντη να την απαντήσει, γιατί έχει τεράστιες ευθύνες. Ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, ο κ. Σαράντης θα μπορούσε να εξασφαλίσει πόρους για την υλοποίηση διαφόρων έργων. Εν τούτοις δεν έχει κάνει κάτι γι’ αυτό. Ακολουθεί την πολιτική του Σαμαρά με τα δήθεν πλεονάσματα. Αναφέρει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ότι ο δήμος έχει 600.000 ευρώ πλεόνασμα. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πριν ένα μήνα αποφάσισε να βάλει χέρι στο αποθεματικό ύψους 25.000 ευρώ, που προορίζονταν για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών, προκειμένου να συντηρήσει παιδικές χαρές. Την ίδια ώρα, βιώνουμε την καθημερινή λεηλασία του δήμου αφού κάθε δυο με τρεις μέρες εντοπίζουμε ότι έχουν κλαπεί οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών.

Μιλήστε μας για το Ποικίλο όρος…

Δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός αξιοποίησης του Ποικίλου όρους, μιας και η γειτνίασή του είναι άμεση με την συνοικία του Αττάλου. Έχουν γίνει πολλές καταπατήσεις και τμήμα του διεκδικεί ακόμη και η Μονή Λαμίας. Γενικά είναι ένα παρατημένο βουνό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσε το πράσινο του βουνού να διαχυθεί στην πόλη.

Η υποβάθμιση της περιοχής σας εκτός από την αδιαφορία του κράτους, μήπως οφείλεται και στο ότι οι κάτοικοι έχουν αποδεχθεί την “μοίρα” τους;

Είναι αλήθεια ότι οι δυτικές συνοικίες κατοικήθηκαν από εργάτες με χαμηλά εισοδήματα, γιατί οι χρήσεις γης ήταν φθηνές. Για χρόνια υπήρχε αμέλεια από την Πολιτεία. Δεν υπήρχε σχέδιο πόλης, με αποτέλεσμα την άναρχη οικιστική ανάπτυξη. Επίσης για χρόνια η περιοχή μας θεωρήθηκε “αποθήκη” για τα σκουπίδια. Ενώ, η διέλευση του τρένου ήταν άλλη μια αιτία υποβάθμισης της περιοχής. Δυστυχώς, μετά την πρόσφατη υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, η απερχόμενη δημοτική αρχή του κ. Σαράντη δεν αξιοποίησε τους ελεύθερους χώρους, που προέκυψαν και η υποβάθμιση παραμένει. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι αυτοί οι χώροι είναι στενά συνδεδεμένοι με το πάρκο Τρίτση, η ενοποίησή τους θα άλλαζε την φυσιογνωμία των Αγ. Αναργύρων.

Τα δρομολόγια του ΟΣΕ εξυπηρετούν τους κατοίκους;

Μέχρι πριν δυο μήνες, παρότι ήταν έτοιμοι οι τρεις σταθμοί του προαστιακού λειτουργούσε μόνο ο ένας. Η παράταξή μας έκανε δημόσια παρέμβαση καταγγέλλοντας για απραξία την δημοτική αρχή Σαράντη και έκτοτε λειτουργούν κανονικά. Όμως, διεκδικούμε να βελτιωθεί η πυκνότητα των δρομολογίων των τρένων για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι, γιατί ακόμη και τώρα αναγκάζονται να μετακινούνται με τα λεωφορεία ή τα ΙΧ για να έρθουν στην Αθήνα.

Μιλήστε μου για την φτώχεια στην περιοχή…

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που έμειναν χωρίς δουλειά λόγω της κατάρρευσης του κατασκευαστικού κλάδου. Η παράταξη μας συμμετέχει στο “Τρένο της αλληλεγγύης”, μια δομή που παρέχει τρόφιμα σε 150 οικογένειες. Παράλληλα, αγωνιζόμαστε για να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς νερό, ρεύμα και τροφή και κανένα σπίτι να μην βγει σε πλειστηριασμό. Το όνομα της παράταξής μας “Αλληλεγγύη η δύναμή μας – Κανείς μόνος του στην κρίση” αντανακλά τις αρχές μας, που τις κάνουμε πράξη από το 2010.

Εσείς τι θέλετε να φέρετε στον δήμο;

Δεσμευόμαστε είναι ότι θα φέρουμε στον δήμο την αλληλεγγύη για να μην «χαθεί» κανένας άνθρωπος από την κρίση και τον αγώνα για να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, που μας έχουν οδηγήσει στην ανθρωπιστική κρίση.

 


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *