Aναπτυξιακή εταιρεία στο Δήμο μας ή business as usual?

Η δημοτική αρχή συντασσόμενη, ξεκάθαρα πλέον, με τις κυβερνητικές επιλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, άρπαξε την «ευκαιρία» της τελευταίας τροποποίησης νόμου από τον κ. Βορίδη και δημιουργεί αναπτυξιακή εταιρεία του Ν4674/2020 στο δήμο μας.

Τι είναι αναπτυξιακή εταιρεία Ν4674/2020;

Πρόκειται για έναν νόμο που δίνει την δυνατότητα της δημιουργίας νέων Αναπτυξιακών οργανισμών ΟΤΑ (ΑΟΤΑ) υπό την μορφή και το θεσμικό πλαίσιο των ανώνυμων εταιρειών και βασικό μέτοχο τον Δήμο. Λειτουργίες του Δήμου περνούν στην αναπτυξιακή εταιρεία με πρόσχημα την ευελιξία την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, την υποστελέχωση των υπηρεσιών ή την απουσία τεχνικής επάρκειας. Η διοίκηση της ασκείται από διοικητικό συμβούλιο και διευθύνοντες συμβούλους, μη αιρετούς από την «αγορά». Διαθέτουν δικό τους Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και διαρθρωμένες διευθύνσεις.

Ουσιαστικά δημιουργείται μια παράλληλη δομή στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ η οποία σε σύντομο χρόνο θα υποκαταστήσει βασικές λειτουργίες των Δήμων

To προσωπικό τους διαχωρίζεται σε

α. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής(προέρχεται από αποσπασμένους υπαλλήλους του προσωπικού και το επιπλέον θα προσλαμβάνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ).

β. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση υπηρεσίας (η πλειονότητα του προσωπικού δηλαδή θα προσλαμβάνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας ή θα μπορεί να δουλεύει με συμβάσεις έργου (μπλοκάκι), που θα συνδέονται με το κάθε φορά αναλαμβανόμενο έργο, δημιουργώντας και εδώ ζητήματα αδιαφάνειας, εξαρτήσεων, ρουσφετολογικών επιλογών, χαμηλών αμοιβών κλπ.)

Με την «ευελιξία» τους δηλαδή θα εκμεταλλευτούν τη νομοθεσία με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις πενιχρές αμοιβές, τις εργοδοτικές πιέσεις.

Τι γίνεται στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού;

Συστήνεται  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, με μέτοχο τον Δήμο Αγίων Αναργύρων –  Καματερού ,και αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ (θα φθάσει τις 200.000ευρώ), διάρκειας 50 ετών και διακριτικό τίτλο  restart AE.

Ο Σκοπός της Εταιρείας (σύμφωνα με το προτεινόμενο καταστατικό) περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την δραστηριότητα του Δήμου.

Ειδικότερα: 

1. Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της,

2. Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

3. Η ανάληψη εκτέλεσης εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων

4. Η συμμετοχή της εταιρείας στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ), χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών 

πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

5. Η προώθηση της οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη 

 6. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και 

προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή δραστηριοποίησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτισμικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη 

βελτίωση των υποδομών.  

7. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας, υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης του δημοσίου, και του ιδιωτικού τομέα

8. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση εθνικών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους 

σκοπούς του Καταστατικού.  

9. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την οικονομική, την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη με βάση τις τοπικές δυνάμεις και τους πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, 

καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

10. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει δράσεων που στοχεύουν στην 

υποστήριξη και φροντίδα υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

11. Η ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας και των συνεργασιών με εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

12. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ιδιότητας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας 

νομοθεσίας.  

13. Η επικοινωνία ενημέρωση και προβολή πληροφοριών δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας.  

14. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και η διοργάνωση ή η 

συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. 

15. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευμένος 

στο παρόν εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οιαδήποτε ισχύουσα διάταξη νόμου.  16.

17. Ειδικότερα, επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών του ιδρυτή μετόχου ή των υπόλοιπων μελών της.

Δηλαδή θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς λειτουργίας του Δήμου (περιβάλλον, τεχνική υποστήριξη[ωρίμανση και υλοποίηση έργων], υγεία, ποιότητα ζωής, έξυπνες πόλεις και ψηφιακός μετασχηματισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, εκπαίδευση)

Διοίκηση της restart Α.Ε.

Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από (11) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 8 μη εκτελεστικά μέλη και 3 εκτελεστικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δεν πρέπει να φέρει την ιδιότητα του αιρετού. Τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο  και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Πρόχειρη, γενικόλογη Οικονομοτεχνική μελέτη .

Η εισήγηση συνοδεύεται και από την υποχρεωτική οικονομοτεχνική μελέτη της νέας Α.Ε. Πρόκειται για μια γενικόλογη μελέτη που περιλαμβάνει στοιχεία από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας. Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στην απογραφή του 2011, χωρίς οικονομικά στοιχεία του Δήμου (τελευταίας τριετίας), και την περιγραφή του νόμου για τις Αναπτυξιακές εταιρείες Ν4674/2020. Μια σοβαρή μελέτη θα έπρεπε να παρέθετε τα τρέχοντα στοιχεία και όχι δεκαετίας (μάλιστα δεκαετία οικονομικής κρίσης).

Τα οικονομικά στοιχεία της νέας εταιρείας (restart AE) βασίζονται σε πιθανές χρηματοδοτήσεις χωρίς αναλυτική παρουσίαση κατά κατηγορία και είδος.

Ενδεικτικά η οικονομοτεχνική μελέτη στην ενότητα 3.4 Προσδιορισμός βιωσιμότητας της αναπτυξιακής εταιρεία καταλήγει :

«Η βιωσιμότητα του αναπτυξιακού οργανισμού συνδέεται με την αποτελεσματική αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών πόρων. Σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες και τιμές διάθεσης, αυτές επηρεάζονται από εξωτερικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες. Άρα, ανάλογα με τα προγράμματα που επιλέγονται να υλοποιηθούν από την διοίκηση της εταιρίας, εξαρτώνται τόσο οι παραγόμενες ποσότητες όσο και οι τιμές διάθεσης.

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της εταιρίας στο Εσωτερικό Δίκτυο Διανομής του Δήμου, η Διοίκηση της εταιρίας υποβάλλει προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του εσωτερικού δικτύου, με σκοπό να διαμορφωθούν από κοινού οι αναγκαίες παραγόμενες ποσότητες και τιμές διάθεσης για παράδειγμα μέσω προγραμματικών συμβάσεων.»

Μάλιστα για να παρουσιαστεί κερδοφόρος και ανθηρή η εταιρεία, δε συμπεριλαμβάνει στα έξοδα της το κόστος του αποσπασμένου προσωπικού!!!

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Γιατί διαφωνούμε στην σύσταση του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού (restart)Α.Ε. »

Παρά του πηχυαίους τίτλους ,τους μεγαλεπήβολους στόχους και τις (πιθανές ή μη) αγνές προθέσεις είναι εξόφθαλμο πως η δημιουργία της αναπτυξιακής οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Με την λειτουργία της με  μορφή Α.Ε., με διευθύνοντες – στελέχη της αγοράς και τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παύει ο κοινωνικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προπαρασκευάζει το μέλλον των δήμων, με  νέες αρμοδιότητες και μειωμένη κεντρική χρηματοδότηση.

Ξεκινάει με την μεταφορά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και με την πάροδο των ετών θα προστίθενται νέες αρμοδιότητες.

Όμως και για κάποιους  που θα έκλειναν το μάτι στο νεοφιλελεύθερης οπτικής θεσμό των αναπτυξιακών ΑΕ, η λειτουργεία τους σφύζει από έλλειψη αξιοκρατίας, διαφάνειας, μεροληψίας και εξαρτήσεις. Το Διοικητικό συμβούλιο. (δηλαδή η δημοτική αρχή και ο διευθύνων σύμβουλος ) αποφασίζει χωρίς λογοδοσία και έλεγχο από θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα, όπως το Δημοτικό  Συμβούλιο, το οποίο στην πράξη καταργείται.

Ακόμη και το κύριο επιχείρημα της απλούστευσης διαδικασιών (για συμβάσεις, προσλήψεις, αναθέσεις) μετουσιώνεται σε προώθηση ημέτερων, ικανοποίηση προσωπικών αιτημάτων και αναβίωση των πελατειακών σχέσεων.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με μόνιμο προσωπικό θα διευρυνθεί. Οι προτεινόμενες από το νόμο ελαστικές μορφές εργασίας θα κυριαρχήσουν και με την αποχώρηση των μεγαλύτερων σε ηλικία υπαλλήλων,  οι υπηρεσίες του Δήμου θα   διαλυθούν ακόμη περισσότερο και θα είναι ανήμπορες να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες τους. Τότε η ιδιωτικοποίηση τους θα προβάλει ως μονόδρομος. Η δημοτική αρχή, αντί να απαιτήσει προσλήψεις για τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που θα ενισχύσουν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του, προωθεί την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του, που θα αυξήσει το κόστος για τους δημότες και  οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους θα λαμβάνονται σε κέντρα που δεν θα ελέγχονται από αυτούς.

Το κόστος  λειτουργίας των εταιρειών αυτών  είναι προς διερεύνηση αφού προβλέπονται διευθυντικά στελέχη, ειδικοί σύμβουλοι, προσωπικό, που αναγκαστικά θα μισθοδοτεί. Από την συγχώνευση υπηρεσιών των προηγουμένων ετών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, περνάμε στο άλλο άκρο.

Αν θυμηθούμε την εμπειρία με τις δημοτικές επιχειρήσεις του παρελθόντος ,τον τρόπο λειτουργείας τους ,το κόστος και την  επιβάρυνσή που είχαν στους ισολογισμούς τους, θα  αντιληφθούμε τι μέλει γενέσθαι.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως στο βωμό της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας που επαγγέλλεται η κυβέρνηση της Ν.Δ. και τοπικός εκφραστής της είναι ο Δήμαρχος Στ,Τσιρμπας, το μάρμαρο θα το πληρώσει ο δημότης. Επιβαρύνσεις από τη λειτουργία της αναπτυξιακής εταιρείας restart AE  και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών με τη διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω , θα μετακυληθούν στους δημότες.

Νίκος Πατσούρας

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος οικονομικής επιτροπής του Δήμου Α.Α.Κ.

ως εκπρόσωπος της «Αλληλεγγύη, η δύναμη μας»  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *