ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΟΛΕΜΜΑΤΑ

 Επειδή, το βόλεμα και το ρουσφέτι είναι ταυτισμένο με το ΠΑΣΟΚ (όχι ότι η ΝΔ πάει πίσω), τον τελευταίο καιρό όταν και προέκυψε η εργασιακή εφεδρεία, άρχισαν οι μετακινήσεις ημετέρων από “επισφαλείς” θέσεις σε πιό “ασφαλείς”. Κάποιος δημότης ξετρύπωσε την απόφαση που δημοσιεύουμε με την παρατήρηση ότι αυτά τα παιχνιδάκια δεν είναι τωρινά αλλά άρχισαν από πέρυσι. Για του λόγου το αληθές μας κοινοποίησε και την σχετική απόφαση της κ. Κατσέλη. Στον κατάλογο των ονομάτων φιγουράρει το όνομα του κ. Πρωτόπαππα, φίλου πολλών και στη γειτονιά μας αλλά και συγγενών του. Θα συμπεριληφθούν και αυτοί στην εργασιακή εφεδρεία;

“Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ: 20838/1744

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    – ΑΠΟΦΑΣΗ-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

                                                                                 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 20838/1744

Δ/ΝΣΗ : ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Ι (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Ταχ. Διεύθυνση : Πειραιώς 40

Ταχ. Κώδικας : 10182

Πληροφορίες : Β.Γεωργακάκη

Τηλέφωνο: 2131516218

TELEFAX: 210-5295415

ΘΕΜΑ: Μεταφορά πρώην υπαλλήλων της Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.»

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄)

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. οικ.15865/1300/6-8-2010 Κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1291/Β΄)

5. Την αριθμ.16160/1329/12-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης «Ορισμός μελών Επιτροπής για τη μεταφορά του

προσωπικού της Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε»

6. Το από 1/9/2010 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής για τη μεταφορά του

προσωπικού της Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε» που συστάθηκε με την αριθμ.

16160/1329/12-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη σε

βάρος των προϋπολογισμών

α) του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ύψους 110.500Є περίπου για το έτος 2010 και

718.000Є περίπου για κάθε επόμενο έτος για το μεταφερόμενο σε αυτόν προσωπικό (32 άτομα)

β) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους 52.500Є περίπου για το έτος 2010 και

328.000Є περίπου για κάθε επόμενο έτος για το μεταφερόμενο σε αυτό προσωπικό (23 άτομα)

γ) του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ύψους 43.000Є

περίπου για το έτος 2010 και 275.500Є περίπου για κάθε επόμενο έτος για το

μεταφερόμενο σε αυτό προσωπικό (15 άτομα)

καθώς και σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης για το μεταφερόμενο σε αυτό προσωπικό (32 άτομα), και

συγκεκριμένα τις ομάδες 0200 και 0500 του ειδικού φορέα 33-120, ύψους

160.000Є περίπου για το έτος 2010 και 955.000Є περίπου για κάθε επόμενο έτος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Μεταφέρονται οι παρακάτω πρώην υπάλληλοι της εταιρείας με την επωνυμία

«Ολυμπιακό Χωριό 2004 ΑΕ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, οι οποίες

καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων,

ως ακολούθως:

 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

1. Γεωργοπούλου Χρυσούλα Εμμανουήλ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2. Δεσποτοπούλου Σωτηρία Βασίλειος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3. Κοντογιάννη Μαρία Ζαχαρίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

4. Πάσιου Βασιλική Παναγιώτης ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

5. Ρωμανού Κατερίνα Μαρία Δημήτριος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

6. Φιλοσίδου Αθηνά Αβραάμ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

7. Ψυχογιός Ευάγγελος Χαρίλαος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

8. Κιουρτζόγλου Ελευθερία Ιορδάνης ΠΕ Κοινωνιολόγων

9. Δελόγλου Μελπομένη Συμεών ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

10. Καντας Ιωάννης Γεράσιμος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

11. Μωραΐτη Διαμαντίνα Παύλος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

12. Ξύδης Ιωάννης Κων/νος ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης

13. Κρητικός Σωτήριος Δημήτριος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

14. Θεοτοκάτος Λεωνίδας Γεράσιμος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

15. Μανής Πέτρος Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

16. Κουτρομάνος Λάμπρος Στέφανος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

17. Γεωργίου Χρήστος Πέτρος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

18. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης Γεώργιος ΠΕ Γεωπόνων

19. Μουρούζης Ελευθέριος Θεόδωρος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

20. Αθανασόπουλος Περικλής Ηλίας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

21. Σπανού Παναγιώτα Ιωάννης ΤΕ Μηχανικών

22. Δημητρακόπουλος Ιωάννης Πρόδρομος ΤΕ Μηχανικών

23. Ζυγούρα Ευθυμία Παναγιώτης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

24. Κοτσάμπαση Σουσάνα Αντώνιος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

25. Μαξούρα Γεωργία Νικόλαος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

26. Μίλιωση Αθηνά Μελέτιος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

27. Μιχαήλ Άννα Σπυρίδων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

28. Νικολινάκου Φιλιάνα Δημήτριος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

29. Ραυτόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

30. Τσιριγγάκη Ελένη Ιωάννης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

31. Χρυσούλη Αμαλία Δημοσθένης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

32. Λαΐτσας Νικόλαος Ζαφείριος ΔΕ Οδηγών

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

1. Χατζηδάκη Θεοδώρα Στυλιανός ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2. Αναστασίου Κυριάκος Θέμης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Γαβριελάτου Χρυσάνθη Ιωάννης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

4. Κουτάντου Μαλβίνα- Τατιάνα Ιωάννης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

5. Γεωργούλιας Δημήτριος Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

6. Νικολάου Ελευθέριος Ιωάννης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

7. Δενδρινός Ανδρέας Κων/νος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

8. Παπαϊωάννου Εμμανουήλ Δημήτριος ΤΕ Εργοδηγών

9. Βαβουρανάκης Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10. Βαρδαβά Ευθυμία Γεώργιος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

11. Καραχάλιου Μαριγούλα Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

12. Μπούκη Σταματίνα Γεώργιος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

13. Παναγιωτοπούλου Ηλιάνα Βασίλειος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

14. Πανολάσκου Αδαμαντία Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

15. Παπαδημητρίου Αικατερίνη Αθανάσιος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

16. Συρράκου Γεωργία Αθανάσιος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

17. Σωτηρόπουλος Σωτήρης Χρήστος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

18. Γεωργουλόπουλος Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ Οδηγών

19. Σιούνας Ιωάννης Ελευθέριος ΔΕ Τεχνικών

20. Ασημάκος Ιωάννης Ιωάννης ΔΕ Τεχνικών

21. Παναγόπουλος Νικόλαος Θεόδωρος Αντώνιος ΔΕ Τεχνικών

22. Γεωργάκης Ιωάννης Παναγιώτης ΔΕ Τεχνικών

23. Μακρυνόρης Δημήτρης Σπυρίδων ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

1. Πολυζωγόπουλος Σωτήρης Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2. Παπαβασιλείου Βασίλειος Ευάγγελος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3. Γκούφας Αλέξανδρος Αντώνιος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

4. Δρένης Αθανάσιος Ιωάννης ΤΕ Μηχανικών

5. Κυρλή Άννα Δημήτριος ΤΕ Μηχανικών

6. Λογοθετίδης Κωνσταντίνος Διαμαντής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

7. Χαραλαμπόπουλος Αντώνης Αθανάσιος ΤΕ Εργοδηγών

8. Βρεττέα Βασιλική Μιχαήλ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

9. Γιαννόπουλος Μιχάλης Σπυρίδων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

10. Γκιόκα Ελένη Παναγιώτης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

11. Δημητρόπουλος Ιωάννης Αντώνιος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

12. Ζυγούρη Ελένη Λάμπρος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

13. Ιωάννου Ελένη Ευάγγελος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

14. Καζάκου Μαρία Δημήτριος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

15. Καραμάνου Δήμητρα Μαριλένα Κυριάκος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

16. Κομποτιάτη Ιωάννα Λάμπρος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

17. Κοντογιάννης Σταμάτης Μιχαήλ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

18. Κουκουλιώτη Μαριάννα Ανδρέας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

19. Κυριακάκη Ελένη Μιχαήλ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

20. Μακρή Δέσποινα Ιωάννης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

21. Μπίλη Ειρήνη Κων/νος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

22. Μπουτίβας Μιχάλης Νικόλαος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

23. Παπαγεωργίου Γεώργιος Κων/νος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

24. Σωτηροπούλου Αλίκη Εμμανουήλ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

25. Τάγκαλος Ψιλογιαννόπουλος Δημήτριος Ανδρέας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

26. Ψαράκη Ελευθερία Εμμανουήλ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

27. Σκουτέλας Στέργιος Παρασκευάς ΔΕ Τεχνικών

28. Μπεντεβής Βασίλειος Κυριάκος ΔΕ Οδηγών

29. Ζαπαντιώτης Απόστολος Γρηγόριος ΔΕ Οδηγών

30. Σεντούκας Χρήστος Γεώργιος ΔΕ Τεχνικών

31. Ραυτόπουλος Αθανάσιος Κων/νος ΔΕ Προσωπικού ΗΥ

32. Μελισσουργός Βασίλειος Εμμανουήλ ΥΕ Επιμελητών

 

Οργανισμός Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

1. Λαμπράκη Αικατερίνη Εμμανουήλ ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

2. Κυριακόπουλος Ιωάννης Σπυρίδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3. Μπούμπα Αικατερίνη Πέτρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

4. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Πέτρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

5. Γκίνης Ιωάννης Νικόλαος ΤΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

6. Πρωτόπαππα Ευθαλία Χρήστος ΤΕ Μηχανικών

7. Τσεκούρας Αλέξανδρος Αθανάσιος ΤΕ Μηχανικών

8. Μπουζης Οδυσσέας Αστρίτ ΔΕ Τεχν.Συντηρητών

9. Κουτουπίδης Γεώργιος Δημήτριος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικό

10. Κράλλη Μαρία Διονύσιος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

 

Β. Μεταφέρονται οι παρακάτω πρώην υπάλληλοι της εταιρείας με την επωνυμία

«Ολυμπιακό Χωριό 2004 ΑΕ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

σε κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

 

Οργανισμός Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ

1. Αγγουριά Μαρία Αριστοτέλης ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

2. Δουσαΐτου Χριστίνα Θεόδωρος ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

3. Κορδάτζη Σοφία Γεώργιος ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

4. Νεσιάδη Αγγελική Νικόλαος ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

5. Σερεπίσου Ανδριάνα Δημήτριος ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *