Προκλητικοί και επικίνδυνοι

Atikomounismos-Programa-Eurwph

Προκλητικοί και επικίνδυνοι, Δημοτική Αρχή και ΜΚΟ (Εργοερευνητική και Ευθύτυπος) που την στηρίζουν.

Έγγραφο-πρόταση εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο διέρρευσε μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων υπό συζήτηση, της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη που μας πέρασε.

Στο έγγραφο, οι εισηγητές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, “Ευθύτυπος” και “Εργοερευνητική”, καθώς και η αντιδήμαρχος οικονομικών κ.Παπαναγιωτάκη, που φέρεται να το υπογράφει, προτείνουν την εξίσωση του κομμουνισμού με τις απάνθρωπες πρακτικές και τα πιστεύω του ναζισμού και μάλιστα θέλουν να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε. μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2015”, για να αναλάβουν και δράση ανιστόρητης και προκλητικής αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, σε μία περίοδο άκρας νεοφιλελεύθερης επίθεσης του καπιταλιστικού συστήματος που έχει φέρει το λαό μας σε σημείο πλήρους εξαθλίωσης και αναξιοπρέπειας. Θα εξισώσουμε δηλαδή τους έλληνες αγωνιστές αντάρτες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, και θα τους ταυτίσουμε με τους ναζί, τους φασίστες και τους ταγματασφαλίτες, που πρόδωσαν, λεηλάτησαν και κατ’ έκλεψαν τη χώρα!

Ο δήμαρχος θέλησε να μιλήσει για “προβοκάτσια”, προσπαθώντας να αποτινάξει από πάνω του, την όποια εμπλοκή με το θέμα, ενώ δεν δίστασε να αποστασιοποιηθεί (φοβούμενος προφανώς την όποια κριτική από “Αριστερά”, ειδικά αυτή την κρίσιμη προεκλογική περίοδο) κι από το όνομα της κα. Δημητρίου που διευθύνει την ΜΚΟ “Ευθύτυπος”, η οποία τυγχάνει να είναι και η ίδια ΜΚΟ μέσω της οποίας προσλαμβάνονται στο Δήμος μας οι ενοικιαζόμενοι 5μηνίτες εργαζόμενοι, απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς ασφάλιση το πρώτο δίμηνο της εργασίας τους και χωρίς κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα!

Όμως η ουσία του θέματος αυτή τη στιγμή δεν είναι οι αμφίβολες και κατακριτέες ΜΚΟ και οι όποιες προβοκάτσιες προσπαθεί να εμπνευστεί ο κ.Σαράντης και να πετάξει το μπαλάκι στους εργαζόμενους. Η ουσία είναι ότι εντός της δημοτικής αρχής υπάρχουν άτομα-δημοτικοί σύμβουλοι ή και αντιδήμαρχοι, που θέλουν να λειτουργούν εξτρεμιστικά και με πρωτοφανείς επιθέσεις και συγκερασμούς στην ιστορία της Ευρώπης.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, όπως ανέφερε και ο καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου Κώστα Δουζίνας σε παλιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει:

“Η Αρι­στε­ρά δεν έ­χει κα­μία σχέ­ση με τη Δε­ξιά, α­πό ό­ποια σκο­πιά και να την προ­σεγ­γί­σου­με. Από ι­στο­ρι­κή σκο­πιά, δεν υ­πάρ­χει σχέ­ση α­νά­με­σα στο να­ζι­σμό, που ή­ταν η με­γα­λύ­τε­ρη κα­τα­στρο­φή του 20ού αιώ­να, και τον κομ­μου­νι­σμό.

Η υ­πό­θε­ση πε­ρί πα­ράλ­λη­λων ο­λο­κλη­ρω­τι­σμών εί­ναι δη­μιούρ­γη­μα του ψυ­χρού πο­λέ­μου. Τα να­ζι­στι­κά κα­θε­στώ­τα πι­στεύουν στην α­νω­τε­ρό­τη­τα μιας φυ­λής. Οι α­ρι­στε­ρές ι­δέες –α­κό­μα και οι ι­δέες του υ­παρ­κτού σο­σια­λι­σμού πα­ρά τις με­γά­λες πα­ρα­βιά­σεις της σο­σια­λι­στι­κής ι­δε­ο­λο­γίας- πά­ντα έ­βα­ζαν μπρο­στά το μέλ­λον ο­λό­κλη­ρης της αν­θρω­πό­τη­τας.

Αν ε­ξε­τά­σου­με το ζή­τη­μα σε πο­λι­τι­κό ε­πί­πε­δο, οι α­κρο­δε­ξιοί και οι να­ζι­στές α­πο­τε­λούν τις ο­μά­δες κρού­σης του κα­πι­τα­λι­σμού. Η ρι­ζο­σπα­στι­κή α­ρι­στε­ρά προ­τάσ­σει την ι­σό­τη­τα και την κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη, προ­σπα­θώ­ντας να αλ­λά­ξει ρι­ζι­κά την κοι­νω­νι­κή και οι­κο­νο­μι­κή δο­μή.

Τέ­λος, προ­σεγ­γί­ζο­ντας το ζή­τη­μα η­θι­κά, η α­ρι­στε­ρά προ­βάλ­λει έ­να κα­θο­λι­κό αί­τη­μα ι­σό­τη­τας, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την κα­τα­γω­γή κά­ποιου, και προω­θεί τις με­γά­λες α­ξίες του Δια­φω­τι­σμού, με­τά την ε­γκα­τά­λει­ψή τους α­πό τους φι­λε­λεύ­θε­ρους. Το μό­νο που δεί­χνει η πα­ρο­μοίω­ση των “δύο ά­κρων” εί­ναι την σή­ψη ε­νός α­πε­γνω­σμέ­νου συ­στή­μα­τος ε­ξου­σίας, που θα κά­νει ο­τι­δή­πο­τε για να μπο­ρέ­σει να δια­σω­θεί α­πό τον γκρε­μό.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *